МЕДЕОН ПЛЕВЕН 2009
 

Услуги

1. Оценка на професионалните рискове:

- Оценка на работните процеси, работно оборудване, организацията на работните места, използваните суровини и материали, параметри на ел. инсталации, факторите на рабитната среда;
- Идентифициране на опасностите при различните трудови дейности ;
- Определяне на работниците и служителите, изложени на опасности;
- Изработване на карти за оценка на риска;
- Препоръки за намаляване и контрол на риска;
- Програми за намаляване, контрол и превенция на риска.

2. Наблюдение и анализ на здравословното състояние на служителите:

- Изготвяне, водене и съхраняване на здравни досиета – на електронен и хартиен носител;
- Изготвяне на заключение за пригодността на служителя да изпълнява даден вид работа;
- Изготвяне на становище за здравословното състояние на напускащ служител;
- Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на служителите, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение, констатирани при профилактичен преглед;
- Анализ на здравословното състояние на служителите;
- Анализ на временната нетрудоспособност на база копия от болнични листи за предходна година;
- Индивидуални консултации с доктор по трудова медицина;
- Консултиране на работодателя относно трудоустрояване на лица с намалена работоспособност;
- Консултиране на работодателя и работещия при наличието на професионално заболяване;
- Консултиране на работодателя при разследване на трудови злополуки.

3. Обучение на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа: 

- Обучение на работодатели и ръководни кадри; 
- Обучение на специалисти и длъжностни лица по безопасност и здраве при работа;
- Обучение на представители на комитетите и групите по условията на труд;
- Обучение на персонала за оказване на първа долекарска помощ; 
- Обучение на персонала по безопасност и здраве при работа;


4. Съдействие при създаване на организация за безопасност и здраве при работа:
- Организация на инструктажи, заповеди, програми;
- Разработване на правила и инструкции за безопасност при работа, правила за формиране на работната заплата, правилник на вътрешния трудов ред;
- Инструкция и заповеди за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност, план за евакуация, план за действие при бедствия, аварии и катастрофи;
- Съдействие за навременно изготвяне и представяне на необходимите документи пред ИА „ ГИТ“, съгласно действащата нормативна уредба;
- Съдействие при избор на лични и колективни средства за защита;

МЕДЕОН ПЛЕВЕН
2009

Начало | За нас | Услуги | Нормативна уредба | Защита на лични данни | Цени | Контакт

© 2010 МЕДЕОН-ПЛЕВЕН 2009 ЕООД  All Rights Reserved   

 
Website templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsite design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree medical web templates